Валута
BGN
  • EUR
  • BGN

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД УСЛУГИ

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина www.alphacom-bg.com Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра на АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Предмет на Общите условия
Чл. 1. АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД предоставя предвидените в настоящите Общи условия услуги.

Права и задължения на Потребителя
Чл. 2. Възможност на Потребителя да разглежда и поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.alphacom-bg.com
Чл. 3. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
Чл. 4. Потребителят, регистриран като член на www.alphacom-bg.com, носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителя е длъжен незабавно да уведомява АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Чл. 5. Потребителя е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.alphacom-bg.com
Чл. 6. Всеки потребител, независимо дали е клиент на АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД се задължава при ползване на услугите:
ал. 1. да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
ал. 2. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
ал. 3. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
ал. 4. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД услуги;
ал. 5. да уведомява незабавно АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
ал. 6. да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
ал. 7. да не извършва злоумишлени действия;
Чл. 7. Със зареждане на която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД, Потребителят, независимо дали се е регистрирал като клиент на магазина или не, декларира, че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва. Общите условия са публикувани на видно място в Интернет магазина и са достояние на всеки потребител.

Права и задължения на АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД
Чл. 8. АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
Чл. 9. АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.
Чл. 10. АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.alphacom-bg.com
Чл. 11. АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпът или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.
Чл. 12. АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД.
Чл. 13. Потребителя е длъжен да обезщети АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителя е използвал, разположил на сървъра или в указателя на АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката.
Чл. 14. АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД има право да събира и използва информация относно своите Потребители, независимо дали са регистрирани като членове на alphacomputers.eu и alphacom-bg.com
Чл. 15. Информацията по предходния член може да бъде използвана от АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес sales@alphacom-bg.com АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
Чл. 16. АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия
Чл. 17. АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

Изменение на Общите условия
Чл. 18. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД. Също има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в срока, че не е съгласен с промените, то АЛФАКОМ-ГЕНКОВ И СИЕ ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

Преходни и заключителни разпоредби
Чл. 19. Под “Потребител” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.alphacom-bg.com на своя компютър.
Чл. 20. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Потребителя.